383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự

Faroblack: 383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự, mình có sửa lại một chút từ bản 380 thuật ngữ quản trị nhân lực các bạn vẫn chia sẻ trên internet và chỉ sắp xếp theo thứ tự alphabet các thuật ngữ Tiếng Anh, ngoài ra mình có bổ sung bản .doc và .pdf… Read More 383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự